Kanał Wyżej
Przedmiot działalności

Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:
gromadzenie zabytków związanych z tradycją i kulturą żydowską; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie zgromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów; użyczanie i przyjmowanie w depozyt zabytków zgodnie z obowiązującymi przepisami; udostępnianie zgromadzonych zbiorów przez prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i wystawienniczej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę, w tym m. in. organizowanie koncertów, przedstawień, dyskusji publicznych oraz pokazów filmowych i multimedialnych; opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw z zakresu swojej działalności; prowadzenie biblioteki fachowej i mediateki do celów edukacyjnych; inspirowanie i prowadzenie działalności popularyzatorskiej poświęconej historii i kulturze żydowskiej, a także jej związkom z historią i kulturą polską oraz europejską; prowadzenie badań naukowych.
Muzeum może prowadzić działalność przez współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi, w tym nieposiadającymi osobowości prawnej.
Muzeum gromadzi w szczególności:
dzieła sztuki odwołujące się do dziedzictwa Żydów polskich, polsko-żydowskiej historii i pamięci, powstałe w Polsce i poza jej granicami, w tym dzieła sztuki współczesnej; pamiątki historyczne związane z historią Żydów polskich, w szczególności: dokumenty osobiste, fotografie, listy, albumy pamiątkowe, druki ulotne, pocztówki i pamiątki stanowiące elementy życia kulturalnego; synagogalia, obiekty związane z judaizmem i tradycją religijną; teksty historiograficzne, w szczególności teksty powstałe w ramach prac nad wystawą stałą i wystawami czasowymi, teksty publikacji wydanych przez Muzeum albo przy współpracy z Muzeum; wyniki kwerend źródłowych, prowadzonych dla Muzeum w ramach prac związanych z działalnością Muzeum; muzealne bazy danych dostarczające informacji naukowej, w szczególności bibliografie, bazy adresów archiwalnych, listy adresowe i listy osobowe; zdigitalizowaną ikonografię oraz filmy odnoszące się do przeszłości Żydów polskich, jak i współczesności, w szczególności zeskanowane fotografie, ryciny, plany, projekty, mapy, dokumentujące dany temat, miejsce lub osobę; zasoby historii mówionej, w szczególności nagrania audio i wideo, materiały filmowe będące pochodnymi realizowanych nagrań i ich transkrypcje.


Strona główna
Rejestr zmian
Jak korzystać z BIP
MENU
Dokumenty
Przedmiot działalności

Wersja standardowa