Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przedmiot działalności

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Przedmiot działalności

Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:

 • gromadzenie zabytków związanych z tradycją i kulturą żydowską;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie zgromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów;
 • użyczanie i przyjmowanie w depozyt zabytków zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • udostępnianie zgromadzonych zbiorów przez prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i wystawienniczej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę, w tym m. in. organizowanie koncertów, przedstawień, dyskusji publicznych oraz pokazów filmowych i multimedialnych;
 • opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw z zakresu swojej działalności;
 • prowadzenie biblioteki fachowej i mediateki do celów edukacyjnych;
 • inspirowanie i prowadzenie działalności popularyzatorskiej poświęconej historii i kulturze żydowskiej, a także jej związkom z historią i kulturą polską oraz europejską;
 • prowadzenie badań naukowych.

Muzeum może prowadzić działalność przez współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi, w tym nieposiadającymi osobowości prawnej.

Muzeum gromadzi w szczególności:

 • dzieła sztuki odwołujące się do dziedzictwa Żydów polskich, polsko-żydowskiej historii i pamięci, powstałe w Polsce i poza jej granicami, w tym dzieła sztuki współczesnej;
 • pamiątki historyczne związane z historią Żydów polskich, w szczególności: dokumenty osobiste, fotografie, listy, albumy pamiątkowe, druki ulotne, pocztówki i pamiątki stanowiące elementy życia kulturalnego;
 • synagogalia, obiekty związane z judaizmem i tradycją religijną;
 • teksty historiograficzne, w szczególności teksty powstałe w ramach prac nad wystawą stałą i wystawami czasowymi, teksty publikacji wydanych przez Muzeum albo przy współpracy z Muzeum;
 • wyniki kwerend źródłowych, prowadzonych dla Muzeum w ramach prac związanych z działalnością Muzeum;
 • muzealne bazy danych dostarczające informacji naukowej, w szczególności bibliografie, bazy adresów archiwalnych, listy adresowe i listy osobowe;
 • zdigitalizowaną ikonografię oraz filmy odnoszące się do przeszłości Żydów polskich, jak i współczesności, w szczególności zeskanowane fotografie, ryciny, plany, projekty, mapy, dokumentujące dany temat, miejsce lub osobę;
 • zasoby historii mówionej, w szczególności nagrania audio i wideo, materiały filmowe będące pochodnymi realizowanych nagrań i ich transkrypcje.


Wprowadził BZMW/ext.mgarsztka 2010-12-10
Aktualizujący Cybulska Aleksandra 2020-09-22
Zatwierdzający Keller-Zalewska Dorota 2020-09-22
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-09-22
Wersja standardowa