Muzeum Historii Żydów Polskich
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Muzeum Historii Żydów Polskich > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Regulamin organizacyjny Muzeum Historii Żydów Polskich

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Muzeum Historii żydów Polskich, zwany dalej "regulaminem", określa organizację wewnętrzną Muzeum Historii Żydów Polskich, zwanego dalej "Muzeum", w tym:

 1. zasady zarządzania Muzeum;
 2. wewnętrzną strukturę organizacyjną Muzeum; 
 3. zakres zadań Dyrektora, Zastępców Dyrektora oraz Głównego Księgowego Muzeum;
 4. zakresy zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy w Muzeum.

Rozdział 2 Zasady zarządzania Muzeum

§ 2.

 1. Działalnością Muzeum zarządza Dyrektor.
 2. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy trzech zastępców:
  1. Zastępcy Dyrektora ds. Programowych;
  2. Zastępcy Dyrektora ds. Komunikacji i Obsługi Klienta;
  3. Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjnych.

§ 3

W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego Zastępca Dyrektora. W razie nieobecności Zastępcy Dyrektora obowiązki Dyrektora pełni wyznaczony przez Dyrektora pracownik Muzeum w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

§ 4

 1. Komórkami organizacyjnymi Muzeum kierują kierownicy, którzy ponoszą odpowiedzialność  za wykonanie zadań tych komórek.
 2. Kierownik komórki organizacyjnej podejmuje decyzje w sprawach należących do zakresu działania podległej mu komórki organizacyjnej, a niezastrzeżonych do decyzji Dyrektora lub Zastępców  Dyrektora.
 3. Do obowiązków kierownika komórki organizacyjnej należy:
  1. planowanie i nadzorowanie wykonania zadań podległej komórki organizacyjnej w sposób zapewniający pełną, terminową i efektywną ich realizację;
  2. zarządzanie oraz nadzór nad dyscypliną pracy w podległej komórce organizacyjnej;
  3. organizowanie właściwego przepływu informacji w podległej komórce organizacyjnej, 
  4. przygotowanie projektu budżetu podległej komórki organizacyjnej oraz rozliczenie przyznanego budżetu;
  5. opracowywanie okresowych sprawozdań z działalności podległej komórki organizacyjnej zgodnie z przepisami wewnętrznymi Muzeum;
  6. współdziałanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w celu realizacji zadań Muzeum;
  7. inne zadania zlecone przez Dyrektora.
 4. W przypadku powierzenia części zadań z zakresu działania danej komórki organizacyjnej Muzeum podmiotowi zewnętrznemu, kierownik danej komórki organizacyjnej jest odpowiedzialny za nadzór nad ich wykonywaniem przez podmiot zewnętrzny.
 5. W przypadku braku kierownika komórki organizacyjnej obowiązki kierownika przejmuje osoba pełniąca jego obowiązki lub właściwy Zastępca Dyrektora.

§ 5

Dyrektor w celu zapewnienia właściwego wykonywania zadań przez Muzeum może tworzyć zespoły projektowe, składające się z przedstawicieli poszczególnych komórek organizacyjnych Muzeum.

Rozdział 3 Wewnętrzna struktura organizacyjna Muzeum

§  6

 1. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą stałe komórki organizacyjne — działy i biura oraz samodzielne stanowiska pracy.
 2. Do komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. I, należą:
  1. Dział Administracyjno-Organizacyjny,
  2. Dział Bezpieczeństwa;
  3. Dział Edukacji;
  4. Dział Finansowo-Księgowy;
  5. Dział Informatyki;
  6. Dział Infrastruktury;
  7. Dział Komunikacji;
  8. Dział Marketingu;
  9. Dział Naukowy;
  10. Dział Programów Publicznych;
  11. Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta;
  12. Dział Upowszechniania;
  13. Dział Wystaw;
  14. Dział Zbiorów;
  15. Biuro Kadr; 
  16. Biuro Pozyskiwania Funduszy;
  17. Biuro Projektów.
 3. Do samodzielnych stanowisk pracy, o których mowa w ust. l, należą:
  1. Główny Księgowy;
  2. Główny Kurator Zbiorów;
  3. radca prawny.
 4. W ramach poszczególnych działów lub biur Dyrektor może tworzyć sekcje.
 5. Schemat organizacyjny Muzeum stanowi załącznik do regulaminu.

Rozdział 4 Zakresy zadań Dyrektora, Zastępców Dyrektora oraz Głównego Księgowego Muzeum

§ 7.

 1. Do zakresu zadań Dyrektora należy:
  1. zarządzanie Muzeum oraz jego mieniem; 
  2. wydawanie zarządzeń;
  3. zatwierdzanie planu finansowo-rzeczowego Muzeum oraz jego realizacja;
  4. dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Muzeum;
  5. formułowanie i zatwierdzanie strategii Muzeum;
  6. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
  7. powoływanie i odwoływanie Zastępców Dyrektora.
 2. 2. Dyrektorowi podlegają:
  1. Zastępca Dyrektora ds. Programowych;
  2. Zastępca Dyrektora ds. Komunikacji i Obsługi Klienta; 
  3. Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych;
  4. Główny Księgowy;
  5. radca prawny; 
  6. Biuro Projektów.

§ 8

Do zakresu zadań Zastępców Dyrektora należy:

 1. zarządzanie podległymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy, w tym nadzór nad realizacją powierzonych im zadań; 
 2. koordynowanie współpracy podległych komórek organizacyjnych z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Muzeum;
 3. nadzór merytoryczny nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi w zakresie nadzorowanych komórek organizacyjnych; 4) inne zadania zlecone przez Dyrektora.

§ 9

 1. Do zakresu zadań Zastępcy Dyrektora ds. Programowych należy realizacja strategii i polityki Muzeum w zakresie działalności związanej ze zbiorami muzealnymi, organizacją wystaw, prowadzeniem projektów naukowych i organizacją programów publicznych, upowszechnianiem wiedzy i zasobów materialnych i niematerialnych Muzeum.
 2. Zastępcy Dyrektora ds. Programowych podlegają:
  1. Dział Naukowy;
  2. Dział Programów Publicznych;
  3. Dział Upowszechniania; 
  4. Dział Wystaw;
  5. Dział Zbiorów;
  6. Główny Kurator Zbiorów.

§ 10

 1. Do zakresu zadań Zastępcy Dyrektora ds. Komunikacji i Obsługi Klienta należy realizacja strategii i polityki Muzeum w zakresie działalności marketingowej, sprzedaży, obsługi klienta, komunikacji i edukacji. 
 2. Zastępcy Dyrektora ds. Komunikacji i Obsługi Klienta podlegają:
  1. Dział Edukacji;
  2. Dział Komunikacji;
  3. Dział Marketingu;
  4. Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta.

§ 11

 1. Do zakresu zadań Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjnych należy realizacja strategii i polityki Muzeum w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem, obsługą administracyjną i informatyczną, obsługą infrastruktury, spraw personalnych, rozwojem organizacji Muzeum i pozyskiwaniem środków.
 2. Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjnych podlegają:
  1. Dział Administracyjno-Organizacyjny;
  2. Dział Bezpieczeństwa;
  3. Dział Informatyki;
  4. Dział Infrastruktury;
  5. Biuro Kadr,
  6. Biuro Pozyskiwania Funduszy.

§ 12.

 1. Główny Księgowy prowadzi gospodarkę finansową Muzeum.
 2. Do zakresu zadań Głównego Księgowego należy:
  1. opracowywanie projektu planu finansowego Muzeum;
  2. sporządzanie sprawozdawczości finansowej Muzeum;
  3. realizowanie dyspozycji środkami pieniężnymi Muzeum;
  4. gospodarowanie środkami finansowymi i materiałowymi Muzeum w sposób racjonalny i efektywny;
  5. terminowa wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń pracownikom Muzeum;
  6. prowadzenie księgowości oraz przechowywanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz  innych dokumentów finansowych;
  7. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości Muzeum;
  8. weryfikacja dokumentów finansowych co do ich zgodności z obowiązującymi przepisami, a także kompletności, rzetelności oraz formalno-rachunkowej prawidłowości; 9) inne związane z finansami Muzeum zadania zlecone przez Dyrektora.
 3. Główny Księgowy kieruje Działem Finansowo-Księgowym.

Rozdział 5 Zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy w Muzeum

§ 13

Do zakresu zadań Działu Naukowego należy:

 1. organizacja i koordynacja projektów naukowo-badawczych oraz współpraca z innymi podmiotami w tym zakresie;
 2. organizacja konferencji naukowych, sesji i wykładów;
 3. współpraca z Działem Wystaw nad projektowanymi wystawami, tworzeniem opracowań i ekspertyz  dotyczących ich treści;
 4. planowanie i realizacja projektów wydawniczych Muzeum; 
 5. prowadzenie biblioteki Muzeum, gromadzenie książek i czasopism pozyskiwanych w drodze  zakupów, wymiany lub darowizn; 
 6. doradztwo i konsultacje merytoryczne na rzecz pozostałych działów Muzeum.

§ 14

Do zakresu zadań Działu Programów Publicznych należy:

 1. przygotowanie i realizacja, we współpracy z innymi działami, oferty programów publicznych Muzeum;
 2. przygotowanie i realizacja publicznych wydarzeń kulturalnych, uroczystości i obchodów; 3) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych; koordynacja wydarzeń publicznych organizowanych w Muzeum.

§ 15

Do zakresu zadań Działu Upowszechniania należy: 

 1. pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat historii i kultury Żydów polskich;
 2. prowadzenie Centrum Informacyjnego (CI) Muzeum;
 3. prowadzenie witryn i portali informacyjnych na temat historii i kultury Zydów polskich, w tym portali Wirtualny Sztetl i Polscy Sprawiedliwi;
 4. pozyskiwanie, tworzenie i opracowywanie zbiorów niematerialnych oraz zarządzanie nimi;
 5. ocena, katalogowanie i przygotowywanie pozyskanych zbiorów niematerialnych do ich umieszczenia w bazach danych;
 6. zarządzanie bazami danych zawierającymi zbiory niematerialne, w tym ich bieżące uzupełnianie, aktualizowanie i weryfikowanie;
 7. prowadzenie działań służących rozwojowi zbiorów niematerialnych, w tym związanych z integracją baz danych, wymianą danych i pozyskiwaniem partnerów zewnętrznych dysponujących źródłami danych.

§ 16

Do zakresu zadań Działu Wystaw należy:

 1. obsługa i opieka merytoryczna nad wystawą stałą i jej rozwojem;
 2. przygotowanie, planowanie, organizacja i nadzór nad wystawami czasowymi;
 3. tworzenie, we współpracy z innymi działami, treści interaktywnych i multimediów na wystawy;
 4. zgłaszanie nieprawidłowości związanych z działaniem infrastruktury wspierającej funkcjonowanie wystaw;
 5. współpraca z Działem Zbiorów w zakresie obsługi przemieszczania zbiorów wykorzystywanych na wystawach;
 6. koordynowanie i inicjowanie wydarzeń i publikacji towarzyszących wystawom;
 7. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi w związku z wystawami.

§ 17

Do zakresu zadań Działu Zbiorów należy:

 1. pozyskiwanie, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów Muzeum;
 2. inwentaryzowanie oraz dokumentowanie zbiorów, w tym prowadzenie dokumentacji wizualnej oraz prowadzenie księgi wpływów, księgi inwentarzowej, księgi depozytów, księgi inwentarzowej archiwaliów, księgi dokumentacji fotograficznej, kartotek i katalogu magazynowego muzealiów, a także prowadzenie okresowych skontrów, spisów z natury i inwentaryzacji kontrolnej zbiorów;
 3. dokumentowanie, ochrona i kontrola ruchu muzealiów;
 4. przygotowanie i realizacja strategii kolekcjonowania;
 5. nadzór nad warunkami przechowywania i eksponowania zbiorów;
 6. konserwacja zbiorów i nadzór nad pracami konserwatorskimi;
 7. zarządzanie Centralną Bazą Judaików.

§ 18

Do zakresu zadań Działu Edukacji należy:

 1. opracowywanie oferty edukacyjnej Muzeum dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 2. organizacja i przeprowadzanie programów edukacyjnych, w tym lekcji muzealnych, warsztatów,  szkół letnich, spotkań i konferencji;
 3. przygotowywanie materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych;
 4. szkolenie i ocena przewodników i edukatorów;
 5. pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi, krajowymi i zagranicznymi, w zakresie edukacji.

§ 19

Do zakresu zadań Działu Komunikacji należy:

 1. obsługa i rozwój kontaktów z mediami w celu kształtowania właściwego wizerunku Muzeum;
 2. przygotowanie i realizacja polityki informacyjnej oraz strategii promocji i komunikacji Muzeum;
 3. przygotowanie i realizacja polityki komunikacji wewnętrznej;
 4. przygotowanie i realizacja kampanii promocyjnych i społecznych Muzeum;
 5. przygotowywanie materiałów reklamowo-promocyjnych Muzeum;
 6. prowadzenie strony internetowej Muzeum i kanałów w mediach społecznościowych;
 7. monitorowanie i archiwizowanie materiałów o Muzeum ukazujących się w mediach.

§ 20

Do zakresu zadań Działu Marketingu należy:

 1. przygotowanie i realizacja strategii marketingowej Muzeum;
 2. przygotowywanie planów i budżetów marketingowych;
 3. analiza danych i przygotowanie raportów o ruchu w Muzeum;
 4. prowadzenie badań marketingowych i ewaluacja działań Muzeum.

§ 21

Do zakresu zadań Działu Sprzedaży i Obsługi Klienta należy:

 1. prowadzenie aktywnej sprzedaży oferty programowej i komercyjnej Muzeum;
 2. pozyskiwanie klientów i obsługa relacji z klientami;
 3. zarządzanie systemem rezerwacji i sprzedaży biletów;
 4. obsługa kas biletowych, punktów obsługi klienta oraz infolinii; 
 5. obsługa zwiedzających na wystawach;
 6. przygotowanie i nadzór nad realizacją umów w zakresie wynajmu powierzchni.

§ 22

Do zakresu zadań Działu Administracyjno-Organizacyjnego należy:

 1. obsługa administracyjna Muzeum;
 2. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych i obsługi prawnej Muzeum, w tym przygotowywanie projektów umów, regulaminów i zarządzeń;
 3. prowadzenie sekretariatu i recepcji Muzeum;
 4. prowadzenie rejestru faktur, rejestru zarządzeń Dyrektora oraz rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektora;
 5. prowadzenie archiwum zakładowego oraz nadzór nad komórkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie klasyfikowania akt i przygotowania akt do przekazania ich do archiwum zakładowego;
 6. wprowadzanie usprawnień organizacyjnych w Muzeum;
 7. prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej, systemu zarządzania ryzykiem i standardów organizacyjnych;
 8. koordynacja działań związanych z wolontariatem w Muzeum;
 9. obsługa Rady Muzeum i podmiotów współpracujących z Muzeum.

§ 23

Do zakresu zadań Działu Bezpieczeństwa należy:

 1. realizacja zadań związanych z ochrona fizyczną i zabezpieczeniem technicznym zbiorów; 
 2. zarządzanie systemem bezpieczeństwa Muzeum obejmującym ochronę fizyczną osób i mienia, zabezpieczenia techniczne oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji, danych osobowych, przeciwpożarowego, bezpieczeństwa i higienę pracy;
 3. opracowywanie dokumentów określających zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa Muzeum;
 4. opracowywanie, modyfikacja i uzgadnianie planu ochrony Muzeum;
 5. monitorowanie stanu ochrony Muzeum, przeprowadzanie kontroli w tym zakresie, formułowanie rekomendacji i nadzór nad ich realizacją;
 6. planowanie, koordynowanie i realizacja zadań w obszarze zarządzania kryzysowego i spraw obronnych;
 7. współpraca z podmiotami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za świadczenie usług ochrony na rzecz Muzeum;
 8. współpraca w zakresie bezpieczeństwa z właściwymi jednostkami Policji, BOR, Straży Pożarnej,  Straży Miejskiej, obrony cywilnej i innymi.

§ 24

Do zakresu zadań Działu Informatyki należy:

 1. wdrażanie, nadzór, kontrola i utrzymanie infrastruktury informatycznej, baz danych i systemów teleinformatycznych Muzeum;
 2. nadzór i kontrola nad funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych i multimediów obsługujących wystawę stałą;
 3. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem multimediów wykorzystywanych na potrzeby wystaw i innych działań programowych Muzeum;
 4. zapewnienie wyposażenia informatycznego i obsługa pracowników Muzeum w zakresie technologii informatycznych;
 5. planowanie rozwoju systemów teleinformatycznych i multimedialnych Muzeum oraz udział w projektach wymagających wsparcia IT.

§ 25

Do zakresu zadań Działu Infrastruktury Muzeum należy:

 1. administrowanie i zarządzanie budynkiem Muzeum oraz terenem wokół niego;
 2. utrzymanie techniczne Muzeum, w tym zapewnienie planowych przeglądów wszystkich urządzeń   i instalacji oraz prowadzenie spraw związanych z remontami budynku Muzeum;
 3. prowadzenie dokumentacji technicznej budynku Muzeum; 
 4. obsługa techniczna wystawy stałej, wystaw czasowych i innych działań programowych Muzeum; 5) obsługa techniczna wydarzeń organizowanych w Muzeum przez podmioty zewnętrzne;  6) prowadzenie inwestycji związanych z modernizacją i rozbudową Muzeum.

§ 26

Do zakresu zadań Biura Kadr należy: 

 1. przygotowanie i realizacja polityki kadrowej Muzeum;
 2. przygotowanie i realizacja polityki rozwoju zawodowego pracowników;
 3. prowadzenie rekrutacji na stanowiska pracy w Muzeum; 
 4. zarządzanie zasobami ludzkimi Muzeum;
 5. koordynacja spraw kadrowych i płacowych Muzeum.

§ 27

Do zakresu zadań Biura Pozyskiwania Funduszy należy: 

 1. tworzenie i wdrażanie strategii oraz procedur pozyskiwania funduszy dla Muzeum;
 2. tworzenie zasad przyjmowania przez Muzeum darowizn oraz zasad honorowania darczyńców;
 3. pozyskiwanie grantów i innych funduszy celowych, w tym przygotowywanie wniosków i umów  o dofinansowanie projektów Muzeum.

§ 28

Do zakresu zadań Biura Projektów należy:

 1. wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem zasad zarządzania programami i projektami;
 2. doradzanie kierownikom programów i projektów;
 3. monitorowanie postępów prac w projektach;
 4. upowszechnianie wśród pracowników wiedzy o standardach zarządzania projektami;
 5. weryfikacja dokumentacji projektowej i przechowywanie dokumentacji poprojektowej;
 6. koordynacja i monitorowanie portfela projektów;
 7. koordynacja tworzenia planów i sprawozdań. 

§ 29

Do zakresu zadań Działu Finansowo-Księgowego należy:

 1. prowadzenie spraw finansowych Muzeum;
 2. prowadzenie księgowości Muzeum;
 3. prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej Muzeum;
 4. prowadzenie rachunkowości zarządczej Muzeum; 
 5. nadzór nad prowadzeniem ewidencji ilościowej i wartościowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych składających się na majątek Muzeum;
 6. kontrola dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno-rachunkowym;
 7. opracowywanie planów finansowych Muzeum i projektów prowadzonych przez Muzeum oraz nadzór nad ich realizacją;
 8. opracowywanie sprawozdań o charakterze finansowym dla potrzeb zewnętrznych i wewnętrznych Muzeum;
 9. przygotowywanie okresowych analiz, raportów i sprawozdań, w tym finansowych, z działalności Muzeum;
 10. prowadzenie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miastem Stołecznym Warszawa oraz Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce bieżących uzgodnień w sprawach finansowych;
 11. wspieranie komórek organizacyjnych Muzeum w sprawach finansowych.

§30

Do zadań Głównego Kuratora Zbiorów należy:

 1. identyfikacja, wyszukiwanie i pozyskiwanie zbiorów do kolekcji wg przyjętej strategii;
 2. opracowywanie zbiorów;
 3. nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów pomocnych w rozbudowie kolekcji;
 4. eksperckie konsultowanie i weryfikacja opisów obiektów;
 5. kuratorskie oprowadzanie po wystawie stałej oraz szkolenie i egzaminowanie przewodników; 6) inne zadania związane ze zbiorami Muzeum zlecone przez Dyrektora.

§ 31

Do zadań radcy prawnego należy:

 1. udzielanie porad oraz sporządzanie opinii prawnych;
 2. opiniowanie pod względem zgodności z przepisami prawa projektów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora;
 3. opiniowanie umów zawieranych przez Muzeum i treści innych oświadczeń woli;
 4. udział w negocjacjach umów nietypowych lub skomplikowanych;
 5. występowanie w imieniu Muzeum przed organami wymiaru sprawiedliwości i organami administracji publicznej;
 6. koordynowanie współpracy z zewnętrznymi kancelariami prawnymi;
 7. informowanie o zmianach przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania Muzeum.

Rozdział 6 Postanowienia końcowe

§ 32

Regulamin oraz jego zmiany podaje się do wiadomości pracownikom zatrudnionym w Muzeum.

§ 33

Szczegółowe zadania pracowników Muzeum określają zakresy obowiązków ustalane przez Dyrektora.

§ 34

Zmian regulaminu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.mgarsztka 10-12-2010
Aktualizujący Cybulska Aleksandra 16-09-2020
Zatwierdzający bzmw/ext.dkeller 16-09-2020
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-09-2020
Liczba odwiedzin: 7276